Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Toepassing.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen FlowResult en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Algemene (inkoop) voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op overeenkomsten tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2 : Definities.

Opdrachtnemer : FlowResult , netwerkorganisatie voor procesmanagement, gevestigd te Markelo.
Opdrachtgever : de natuurlijke- of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 3 : Offertes, aanbiedingen

Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
Alle, door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes of aanbiedingen hebben, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van offerte.

Artikel 4 : Terbeschikkingstelling van informatie, faciliteiten en medewerkers.

De opdrachtgever verstrekt tijdig alle documenten en gegevens, die voor een onbelemmerd verloop van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. De opdrachtgever stelt voor eigen rekening medewerkers uit de eigen organisatie beschikbaar, als dat voor de correcte uitvoering en een voorspoedig verloop van de werkzaamheden noodzakelijk is. Dit wordt vooraf tussen opdrachtnemer en opdrachtgever in onderling overleg bepaald.
De opdrachtgever stelt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de bedrijfsfaciliteiten beschikbaar, die voor de correcte en onbelemmerde uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoeringsopdracht door de opdrachtgever of door de opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 5 : Duur en afsluiting van de opdracht.

De duur van de opdracht wordt in onderling overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Het verloop van de opdracht kan behalve door de inspanning van de opdrachtnemer in sterke mate worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals o.a. de beschikbaarheid en kwaliteit van informatie en de verleende medewerking. Indien vooraf de doorlooptijd van een opdracht niet exact kan worden vastgesteld, zal in de offerte of aanbieding de duur van de mogelijke uitloop worden aangegeven in termijnen van dagdeel, werkweek of kalender-maand. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien de aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal de opdrachtnemer dit aan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever het bureau hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie de opdrachtnemer, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 : Tarieven en kosten.

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reis-/ verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
De prijs die de opdrachtnemer heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.

Artikel 7 : Betalingsvoorwaarden.

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
Indien betaling achterwege blijft, kan de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 8 : Tussentijdse beëindiging van de opdracht.

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele specificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
De opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 9 : Annulering.

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering s begonnen mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen,
ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 10 : Vertrouwelijkheid.

De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werk wijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid.

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 12 : Toepasselijk recht.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 : Geschillenregeling.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Indien er sprake is van een geschil tussen de partijen bij een opdracht kan een vertrouwenscommissie formeel om bemiddeling worden gevraagd om te assisteren bij het tot stand brengen van een regeling van het geschil. Een opdracht daartoe dient door beide partijen gezamenlijk aan deze vertrouwenscommissie te worden verstrekt en heeft het uitdrukkelijke doel om partijen tot een overeenkomst te brengen. De besluitvorming om tot deze overeenkomst te komen ligt evenwel in handen van beide partijen.
De kosten van de inschakeling van een vertrouwenscommissie komen in het geval van bemiddeling gelijkelijk voor rekening van partijen.

 

April 2005